Adatkezelési szabályzat

Adatkezelő

Az Ahlam Kft. (Cg. 01-09-914567, adószám: 14672275-2-42, székhely: 1064 Budapest, Rózsa u. 97/b f2. - továbbiakban: Adatkezelő) működteti a hirdetesujsag.com internetes hirdetőoldalt. Adatkezelő jogosult kezelni minden olyan adatot, amely személyes adatnak minősül és a hirdetesujsag.com internetes lap látogatása során feltöltésre kerül. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret. A hirdetesujsag.com internetes oldalra feltöltött személyes adatok kezelése és gyűjtése a hatályos jogszabályok szerint történik. Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

Jogszabályok

 • Alaptörvény
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
A fenti jogszabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályokat az Adatkezelő betartja és azok szerint jár el.

Adatkezelés

Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

1. Adatkezelés általános célja
Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy

 • a hirdető ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse
 • a hirdető ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő színvonalú kiszolgálást
 • az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen

2. Adatkezelő által kezelt személyes adatok
A hirdetesujsag.com oldal egyes szolgáltatásainak eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kéri megadni:
 • E-mail cím
 • Jelszó
 • Név
A regisztráció során az ügyfelek az alábbi adatokat is megadhatják önkéntesen:
 • Lakóhely
 • Telefonszám
 • Számlázási adatok
Adatkezelő a regisztrált e-mail címükkel és jelszavukkal az oldalra belépőkről olyan adatokat tárol, amelyek összeköthetők a belépett felhasználó személyes adataival, így az Adatkezelő az alábbi adatokat is személyes adatként kezeli:
 • IP-cím
 • Hirdetés feladással, szerkesztéssel, kereséssel, figyeléssel és törléssel kapcsolatos adatok
3. Adatkezelés időtartama
Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésékor illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

4. Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás:
A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. A hirdetesujsag.com hirdetési szolgáltatásai igénybevételéhez szükségesek személyes adatok, melyet Érintett a regisztráció alkalmával ad meg adatkezelőnek. Az Érintett a hirdetesujsag.com bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához. Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez.

5. A személyesadatok megismerésére jogosultak köre:
A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Adatfeldolgozó céggel kötendő szerződésekben Adatkezelő feltételül szabja, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal kezeli.

6. Az Érintett jogai és kötelezettségei
„2011. évi CXII. törvény 14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről
 • személyes adatainak helyesbítését
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
7. Adatkezelő jogai és kötelezettségei:
A személyes adatot törölni kell, ha
 • kezelése jogellenes
 • érintett kéri
 • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
 • adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • azt bíróság vagy hatóság határozatában elrendelte
Személyes adatok zárolásáa: Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

8. Adatkezelő felelőssége
Az Adatkezelő az érintett által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az érintett valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, az Adatkezelőnek jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében. Adatkezelő személyes adatot harmadik személynek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre - beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezelt adatra. Jelen Szabályzat 2013. július 1. napján lép hatályba.